Uz sve historijske èinjenice mora se imati na umu jedna karakteristika Bosne, bitna za njeno razumijevanje, a rijeè je o tome da je BOSANSKA KRALJEVINA I BANOVINA za